PPTQ Al- Furqon Magelang Putri Bertauhid Sholihah Hafidzoh

PPTQ Al Furqon Putri Magelang mengadakan 2 jenjang pendidikan, yaitu jenjang Mutawashithah (MTw/Setara SMP) dan jenjang Madrasah Aliyah (MA/Setara SMA), dengan muatan kurikulum lebih didominasi kurikulum Tahfidzul Quran.

Sebagaimana visi dan misi kedua jenjang pendidikan yang ada, muatan kurikulum pesantren terdiri dari 4 komponen kurikulum, dengan perincian sebagai berikut:

  1. Kurikulum Tahfidzul Quran

Kurikulum Tahfidz Quran mendominasi kurikulum pesantren, dengan menggunakan metode : Kaifa tahfadzul Quran Wala Tansah. Yang mana metode ini terdiri dari: Hifz (setoran hafalan baru), Tikrar (mengulang hafalan baru), Rabth (mengulang hafalan lama), Muroja`ah (Mengulang seluruh hafalan. Disamping itu juga terdapat program tahsin dan tadabbur al Quran.

  1. Kurikulum Kesantrian

Kurikulum kesantrian adalah kurikulum lokal pesantren yang lebih menekankan kepada pengembangan diri santriwati serta penerapan sunnah-sunnah Nabi shallallahu `alaihi wa sallam dalam kehidupan sehari-hari.

  1. Kurikulum Diniyah dan Bahasa Arab

Kurikulum Diniyah (agama) dan Bahasa Arab juga menjadi prioritas utama setelah kurikulum Tahfizulquran.

Kurikulum diniyah untuk jenjang MTw lebih menitikberatkan kepada Aqidah, Akhlak, serta Fiqih Praktis. Untuk jenjang MA kurikulum diniyah lebih menitikberatkan kepada pendalaman materi agama melalui kitab-kitab klasik ulama, yang mencakup mata pelajaran: Aqidah, Akhlaq, Fiqih Muamalat, Tafsir wa ushuluhu, Hadits wa mustholahul hadits, serta Sirah.

Untuk kurikulum Bahasa Arab, pada jenjang MTw lebih ditekankan kepada praktek berbahasa arab dalam kehidupan sehari-hari, adapun untuk jenjang MA lebih ditekankan kepada  pendalaman kaedah-kaedah bahasa arab.

  1. Kurikulum Umum Pendidikan Kesetaran (Paket B dan C)

Untuk memperoleh ijazah resmi negara maka pesantren mengadakan program pendidikan kesetaran B dan C, dengan harapan setelah lulus dari pesantren santri bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

 

Standar Kompetensi Lulusan:

Dengan izin Allah ta`ala, setiap lulusan PPTQ Al Furqon diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut:

  1. Hafalan 30 juz selama program 6 tahun.
  2. Hafal beberapa matan ilmiah berbahasa arab
  3. Berbahasa Arab Aktif (Membaca, menulis, mendengar dan berbincang)
  4. Paham berbagai disiplin ilmu dasar agama islam
  5. Memiliki ketrampilan yang sesuai dengan fitrah seorang muslimah